Mladen Galić
SEEL XXXa
1974.
sitotisak, papir, autorski otisak
670 x 670 mm
MMSU-4728

Grafika je označena autorskim otiskom, naslovom, potpisom i datacijom.