Aleksandar Marks
Konjanik
1992.
akvarel, papir
320 x 240 mm
MMSU-1728-313